VVD en BB-R willen tariefstijging afvalstoffenheffing in 2020 dempen

04-11-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De afvalstoffenheffing stijgt met 15%. De VVD stelt voor om in 2020 maar de helft van de 400.000 euro die is gevraagd voor personeelsuitbreiding in het gemeentehuis toe te kennen en de andere helft te gebruiken om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing te dempen. Hiervoor heeft de VVD een amendement voorbereid dat 13 november ingediend zal worden. Burgerbelangen stelt voor om

de egalisatiereserve te gebruiken om de tariefstijging te dempen.

 De kosten voor het verwerken van afval moeten kostendekkend zijn volgens wethouder Dirk-Jan Knol. Hij raadt af om de tariefstijging in 2020 te dempen want dan komt die in 2021 alsnog. De kostenstijging voor de inwoners wordt gemiddeld 3,50 euro per maand. De oorzaak van de kostenstijging ligt bij de centrale overheid die lasten oplegt voor het verwerken van afval volgens wethouder Kees Oskam. Anderzijds levert afval als grondstof steeds minder op. De wethouder verwacht niet dat Cyclus de kosten nog verder kan verlagen omdat de inwoners de geboden service nu al minimaal vinden.

Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft de gemeenteraad 400.000 euro extra budget gevraagd voor perstoneeluitbreiding omdat de werkdruk in het gemeentehuis toeneemt. Er is volgens hem sinds 2015 structureel 3 miljoen euro bezuinigd doordat het perstoneelbestand is teruggebracht tot crisisniveau. Nu er weer ruimte is voor nieuwe projecten en de gemeenteraad meer eisen stelt aan het ambtelijk apparaat, komt hij personeel tekort.