Raad besluit mee over oplossing problemen rondom Gouwe

16-07-2019 Bodegraven-Reeuwijk - Om de verkeersknelpunten rondom de Gouwe en de N207 op te lossen zijn in 2018 vijf verschillende lange termijnoplossingen bedacht door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de provincie Zuid-Holland, de Regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze zijn vastgelegd in de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe.

Om de politiek in 2020 een besluit te kunnen laten nemen, worden de scenario's nu doorgerekend. Bodegraven-Reeuwijk is in mei 2019 aangesloten als kerngemeente en mag daardoor ook meebeslissen over de oplossing.

Tegen scenario Ringwegen
Alle scenario's gaan uit van meer fietspaden, scheiden van beroeps- en pleziervaart en beter openbaar vervoer. Twee van de vijf scenario's hebben grote gevolgen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het scenario 'Sterke Gouwe' wordt het verkeer afgewikkeld via de N11/A12, hier ziet de gemeente een kans voor de Bodegravenboog. In het scenario Ringwegen wordt het verkeer via de omleidingsweg Boskoop over de Middelburgseweg geleid. Een ringweg bij Reeuwijk-Dorp staat op gespannen voet met de wens van college, gemeenteraad en inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.


Bron foto en video: www.beterbeereikbaargouwe.nl

Kans voor lobby Bodegravenboog
Door deelname aan Beter Bereikbaar Gouwe wil Bodegraven-Reeuwijk meepraten en -besluiten over de scenario’s die uiteindelijk tot uitvoer worden gebracht. De gemeente zal in het programma de nadruk leggen op verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). Ook benadrukt de gemeente het belang om de planning van Beter Bereikbaar Gouwe goed af te stemmen op de planning van het onderzoek met het Rijk naar de aansluiting A12-N11. Verbetering van de aansluiting A12-N11 vindt de gemeente een noodzakelijke oplossing voor de reeds bestaande problemen.

Informatie voor belanghebbenden
Op dit moment worden nog geen keuzes gemaakt uit de maatregelen. De afgelopen week zijn in het Floragebouw in Boskoop werksessies georganiseerd om 26 individuele maatregelen te bespreken en te verrijken. Dit gebeurde met belangenvertegenwoordigers. Ook kwam een groot aantal bewoners van de omgeving Middelburgseweg hun zorgen uiten. In de komende vier maanden toetst ingenieursbureau Movares/P2 26 mogelijke maatregelen in de scenario’s van Beter Bereikbaar Gouwe op effect en draagvlak. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal hierin alternatieve invalshoeken voor ongewenste ontwikkelingen aandragen. Na de zomervakantie vinden bijeenkomsten plaats voor alle belanghebbenden waarin verdere uitleg over het project wordt gegeven.

Debat over deelname PAG in commissie Bestuur en Financien
Toetreding kostte de gemeente 50.000 euro. Kijk hier naar de commissie Bestuur en Financien (agendapunt 6) waarin een debat wordt gevoerd over het wel of niet deelnemen aan de Programmatische Aanpak Gouwe..