Lastige keuzes om tekort sociaal domein te compenseren

11-07-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag unaniem voor de kadernota gestemd en daarmee het college de opdracht gegeven om een sluitende meerjarenbegroting 2020 - 2023 te maken. Dat betekent dat het tekort van 3,5 miljoen op het sociaal domein gecompenseerd moet worden door keuzes te maken.

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een keuzenotitie te maken waarin diverse maatregelen worden doorgerekend.

Op de keuzelijst komen de maatregelen te staan die al in de kadernota zijn genoemd, aangevuld met maatregelen die voorgesteld zijn in de motie die is ingediend door CDA, CU, D66, BB-R en PvdA. De CU trekt een eerder aangehouden motie in, waarin werd opgeroepen om de toeristenbelasting te verhogen, omdat die maatregel ook al in de motie voor de keuzelijst staat.

Tweede centrumbrug bijna geofferd
Ook het wel of niet voortzetten van de voorbereidingen voor de tweede centrumbrug wordt toegevoegd aan de keuzelijst. De motie die was ingediend door de VVD, BB-R, D66 en PvdA die daartoe opriep, kon daarom worden ingetrokken. GroenLinks liet tijdens het debat weten voor de motie 'Schrappen 2e centrumbrug' te willen stemmen, waardoor de motie bij een voltallige raad met 13 stemmen zou zijn aangenomen. De VVD was echter maar met vier in plaats van met zes raadsleden aanwezig, zodat de motie het mogelijk toch niet gehaald zou hebben.

Herzien subsidiestromen sociaal domein
Behalve GroenLinks stemde alle andere partijen voor de motie om de subsidiestromen aan instellingen die betrekking hebben op het sociaal domein te herzien. Als voorbeeld worden genoemd: SenW BR, SAM, bibliotheek en Huizen van Alles. Er is 4 september een aparte vergadering gepland om over de subsidiestromen te praten. In de motie wordt aan de instellingen gevraagd om een 'elevator pitch' te schrijven, waaruit blijkt wat hun bijdrage is aan het maatschappelijk leven in Bodegraven-Reeuwijk.

Voorlopig alleen in 2020 potverteren
De motie van VVD, BB-R en D66 om de financiële norm alleen voor 2020 los te laten omdat er nog veel onzekerheden zijn, is unaniem aangenomen. Het huidige financiële beleid om 1 miljoen euro per jaar aan leningen af te lossen kan dan mogelijk in 2021 worden voortgezet. Jan Vergeer (CDA) verwacht dat er ook voor 2021 nog geen oplossing zal zijn voor het tekort. Het verdeelmodel op basis waarvan het rijk geld toekent aan gemeenten voor de jeugdzorg, zal pas in 2022 wijzigen. Het CDA stemde toch voor de motie.

Wethouder moet aan de bak voor startblokgelijkheid
Elly de Vries (D66) hield een vlammend betoog om meer initiatieven te ontwikkelen die kinderen met een achterstand op gelijk niveau te brengen met kinderen die geen achterstand hebben. Dit project heet startblokgelijkheid en helpt kinderen vooruit die een achterstand hebben opgelopen door bijzondere gezinsomstandigheden of andere oorzaken die de ontwikkeling belemmeren. Volgens het college is van het totaal beschikbaar gestelde budget voor startblokgelijkheid 60.000 euro over. Wethouder van den Heuvel probeerde de raad er van te overtuigen dat het budget zonder pijn met 60.000 euro verlaagd kan worden. Hij werd door de gemeenteraad aangemoedigd om een goede bestemming te vinden voor het geld. Voorgesteld werd om de activiteiten op het gebied van taalondersteuning door Bureau Bousa uit te breiden naar de kern Reeuwijk en om een taakuitbreiding van het sociaal cultureel jongerenwerk mogelijk te maken. De motie werd behalve door de VVD, door alle partijen gesteund.

Onhandige afstelling spoorbomen verbeteren
De motie "Minimale dichtligtijden overwegen" werd met verve verdedigt door Robin Kersbergen (VVD). Het college had al aangegeven de motie uit te willen voeren en met Prorail in gesprek te gaan over de onhandige afstelling van de slagbomen bij de spoorwegovergangen in Bodegraven. Het college gaat ook onderzoeken of een deel van het verkeer dat nu door het centrum rijdt, om het centrum kan worden geleid. De motie werd unaniem aangenomen.

Overige aangenomen moties
Ander moties die werden aangenomen gingen over: verbeteren van de communicatie en participatie met inwoners; het ontwikkelen van een bedrijvenvisie; aanstellen van een contractmanager die in de gaten houdt of de afspraken die in de contracten staan worden nageleefd en een motie die oproept om de omslag naar een klimaat neutrale gemeente te versnellen.

De vergadering is hier terug te zien op de website van de gemeente