Voorbereiden op lokale gevolgen klimaatverandering

25-02-2019 Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Rijnland bereiden zich voor op extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Door middel van werkateliers worden de klimaateffecten zo goed mogelijk in beeld gebracht. Naast de waterschappen denken ook onder meer de provincie Zuid-Holland, de Veiligheidsregio

Hollands-Midden en de GGD hierover mee.

Afgelopen donderdag was de eerste van drie klimaatateliers. De ateliers moeten inzicht geven in de gevolgen en effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien, kans op overstromingen, langdurige perioden van droogte en hogere temperaturen. Er zijn een aantal knelpunten en kwetsbaarheden voor wateroverlast en overstromingen geïnventariseerd. In volgende ateliers worden de risico’s voor droogte en hittestress besproken. Ook wordt er over mogelijke kansen en oplossingsrichtingen nagedacht.
 
De drie bijeenkomsten moeten leiden tot een advies over hoe met de gevolgen van klimaatveranderingen om te gaan. Ook inwoners en bedrijven spelen een belangrijke rol bij het nemen van maatregelen als gevolg van de klimaatveranderingen. Gaandeweg het proces worden zij hierbij nader betrokken.