Voorbereiding besluit uitvoeringsplan centrum Bodegraven

02-12-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Inge Nieuwenhuizen legt 12 december het dynamisch uitvoeringsplan voor het centrum van Bodegraven voor aan de commissie Bestuur en Financiën ter voorbereiding op besluitvorming in de raad. De commissie vergadert vanaf 20.30 uur in de Trouwzaal in het gemeentehuis. In het uitvoeringsplan staat beschreven wanneer welke projecten in het centrum

worden uitgevoerd, hoe de inwonersparticipatie is geregeld en wat het kost.

Elf projecten in het centrum
Het plan bestaat uit 11 projecten: Raadhuisplein fase 1 en fase 2, Oude Markt, plannen van Burgerinitiatief Hart in Bodegraven, Rijnkade, parkeerbeleid en -plan, voetgangersbrug, verkeerscirculatieplan, bestemmingsplan en stimuleringssubsidies.

Burgerinitiatief Hart in Bodegraven
Burgerinitiatief Hart in Bodegraven bestaat uit de initiatiefnemers van de Rijnkadehaven: Han Koevoets, Leendert Spijker en Frank Buskes, aangevuld met Gerdien Verheul en Juan da Silva. Hun focus ligt op Bodegraven-Noord: het gebied tussen het Raadhuisplein, de Oude Markt, het plein bij de Lutherse kerk en de verbinding tussen deze pleinen. Zij beschouwen het gebied waarin zij de initiatieven ontplooien als één project.

Taskforce
De bestaande stuurgroep is opgeheven en vervangen door een taskforce. De taskforce staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter die is aangeleverd door het Kadaster. Vier groepen gaan de activiteiten in het centrum vlot trekken.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen geeft leiding aan de groep gemeentelijke projecten. In overleg met het dorpsoverleg Bodegraven-Noord wordt beoordeeld welke groep bewoners belanghebbend zijn binnen afzonderlijke projecten en op welke wijze participatie effectief kan worden ingezet. Centrummanager Jeroen Wichers geeft leiding aan de groep Cultuur en Promotie. Ko van Daalen (BOV) trekt de groep Shop en Service en Sandra Suijkerbuijk (kadaster) leidt de gebiedsagenda vastgoed in goed banen.

Het laten participeren van bewoners, ondernemers en andere partijen heeft als voordeel dat kan worden toegewerkt naar een plan met groot draagvlak. Een nadeel kan zijn dat een voorbereidingsfase een langere aanlooptijd nodig heeft dan gewenst.

Openbare vergadering in de Trouwzaal
De commissie Bestuur en Financien vergadert parrallel aan de commissie Ruimte en wordt niet live uitgezonden via internet, Radio en TV. De vergadering is later terug te zien via het raadinformatiesysteem.

Het dynamisch uitvoeringsplan is hier te raadplegen of via de agenda