Informatieavond nieuw peilbesluit Lange Weide

18 Apr 2018 - 20:00

Driebruggen - Voor de polder Lange Weide wil het waterschap graag  in gesprek op woensdagavond 18 april 2018, om 20:00 uur in Dorpshuis Custwijc, Laageind 1 te Driebruggen (zaal open om 19:45 uur).  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het peilbesluit voor het (afvoer)gebied de Lange Weide nabij Driebruggen herzien.

Het gaat om alle percelen in de peilgebieden de Weijpoortse polder, polder Lange Weide en de Negenviertel, tussen de Enkele en Dubbele Wiericke. Per peilgebied gaat het waterschap overleggen met de landeigenaren.


Aandachtspunten in kaart
De avond is vooral bedoeld om gezamenlijk de aandachtspunten in het gebied in kaart te brengen. Na een presentatie over het hoe en waarom van het peilbesluit is er volop gelegenheid om met mensen van het waterschap in gesprek te gaan. Ook geeft het agrarisch collectief een toelichting op het project Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide.

Een peilbesluit voor een goed watersysteem
In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de slootpeilen in een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd.
Het waterschap herziet de peilbesluiten regelmatig, omdat er veel kan veranderen in een gebied. Het waterschap houdt hierbij rekening met alle gebruiksfuncties, zoals landbouw, natuur en bebouwing.

Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide
Het agrarisch collectief, ANV Lange Ruige Weide, is een initiatief gestart om in het peilgebied de veenbodemdaling te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Het verminderen van de bodemdaling kan met behulp van onderwaterdrainage, ook wel infiltratiebuizen genoemd. Met behulp van onderwaterdrainage wordt water in een droge periode in de ondergrond geïnfiltreerd. Hierdoor neemt de oxidatie van het veen af. In totaal doen er 28 landeigenaren mee met het project en wordt er op ruim 300 ha onderwaterdrainage aangelegd. Hiermee is het een uniek project in Nederland! Onderwaterdrainage kan gestimuleerd worden met een bepaald type peilbeheer. Meer weten? Op de avond geven het agrarisch collectief en het waterschap een toelichting op dit project.

Meer informatie?
Meer informatie over het peilbesluit vindt u op www.destichtserijnlanden.nl, onder het kopje beleid en plannen. U kunt ook contact opnemen met Chris van Naarden, projectleider van het peilbesluit Lange Weide, via (030) 634 5737 of chris.van.naarden@hdsr.nl.