Subsidie voor agrariers die duurzaam water beheren

03-05-2018 Bodegraven-Reeuwijk - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren en/of de bodemdaling remmen. De subsidieaanvragen kunnen vanaf 3 mei worden ingediend bij het waterschap.De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem.

Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap  handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en Waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor de periode 2018-2021.

Verbeteren waterkwaliteit
Voorwaarde is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang. Voorbeelden van initiatieven zijn maatregelen om erfafspoeling te voorkomen, precisiebemesting en aanleg natuurvriendelijke oevers.

Remmen bodemdaling

Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat dan bij voorkeur om maatregelen in onderbemalingsgebieden en natte delen van polders. Deze maatregelen kunnen een initiatief van één agrariër zijn, maar het mag ook in samenwerkingsverband.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling en alle maatregelen vindt u op www.hdsr.nl/agrariers. Daar staan ook de gegevens van de watermakelaars.