Dijkverbetering Oude Rijn Traject Nieuwerbrug gaat beginnen

04-02-2018 Nieuwerburg - Het waterschap heeft de dijkverbetering langs De Oude Rijn bij Nieuwerbrug niet aanbesteed aan de goedkoopste aannemer maar aan de beste. Dat staat in de nieuwsbrief die is afgedrukt in De Nieuwsbrug. Tijdens de beoordeling is gekeken wat afnemers hebben aangegeven over hoe ze omgaan met de omgeving: hoe schade voorkomen wordt en overlast beperkt en hoe afspraken met omwonenden gemaakt worden over de

werkzaamheden.


Beoordelingscriteria
Daarnaast zijn de aannemers beoordeeld op duurzaamheid (materiaalkeuze, transport, uitstoot en gebruik van machines). Na beoordeling van de plannen is de opdracht gegund aan Van Aalsburg BV uit Hellouw.

Van Aalsburg BV is een MKB-bedrijf, gespecialiseerd in kust- en oeverwerken. Bij ons familiebedrijf, dat wordt aangestuurd door zeven broers met circa 50 man personeel, gaat ambachtelijke kennis prima samen met moderne werkmethodes en een professionele bedrijfsvoering op maatschappelijk verantwoorde wijze.

In 2013 is het bedrijf verhuisd naar Paalgraaf 11 in Hellouw. Het nieuwgebouwde bedrijfspand is geheel zelfvoorzienend in het stroomgebruik. Op dit moment is de aannemer bezig met voorbereiden van de uitvoering. Om zich goed voor te bereiden op de uitvoeringswerkzaamheden, gaat het team van de aannemer ook een aantal keren ter plaatse kijken en voert waar nodig extra metingen uit.

Communicatie
In de communicatie maken we onderscheid tussen de omgeving van het project (alle aan- en omwonenden langs het traject) en de direct betrokken bewoners, bij wie werkzaamheden op het perceel worden uitgevoerd of waar toegang tot het perceel nodig is. De aannemer heeft daarin een belangrijke rol en neemt zelf initiatieven in de communicatie met de omgeving. Direct betrokken bewoners zullen door de aannemer begin 2018 persoonlijk benaderd worden voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt de aanpak besproken. Dit resulteert in een document, dat de aannemer per adres opstelt. Hierin staan de werkzaamheden, de maatregelen om overlast te beperken en de planning beschreven. Daarnaast worden eventuele knelpunten en verwachtingen besproken en nadere afspraken vastgelegd. Gedurende de looptijd van het project wordt de omgeving die niet direct betrokken is zoals hierboven vermeld, op de hoogte gehouden van de voortgang door middel van een maandelijkse nieuwsbrief. Ook is informatie over het project te vinden op de website van het waterschap. De werkzaamheden op het traject Nieuwerbrug – Barwoutswaarder worden uitgevoerd in de loop van 2018. In de volgende nieuwsbrief verwachten wij een meer gedetailleerde planning te kunnen geven.

Meer informatie
Meer informatie De voortgang en achtergrondinformatie over het dijkverbeteringsproject, vindt u op de website van het waterschap, www. destichtserijnlanden.nl/ dijkverbeteringnieuwerbrug.
Met vragen of opmerkingen kunt u ook bellen met omgevingsmanager Ane Sybesma van De Stichtse Rijnlanden, telefoonnummer (030) 634 58 65.

Bron: De Nieuwsbrug

Lees ook: Informatieavond dijkverbetering Oude Rijn

Lees ook: Veel belangstelling voor schetsontwerp waterkering Nieuwerbrug