Verkeersonderzoek Bodegraven-centrum afgerond

09-11-2017 Bodegraven - Het college van burgemeester en wethouders hebben een adviesrapport ontvangen met aanbevelingen om het centrum van Bodegraven verkeerskundig te verbeteren. Het rapport omvat adviezen over de verkeerscirculatie en parkeermogelijkheden in Bodegraven-centrum. De afgelopen periode heeft een onderzoeksbureau parkeertellingen uitgevoerd en onderzoek gedaan naar verkeerskundige verbeteringen.

Het bureau is ondersteund door een bewonersklankbord en een werkgroep met ondernemers. In gezamenlijkheid is gedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. Dit heeft geresulteerd in diverse adviesmaatregelen, zoals verbetering van de toegang tot het centrum, parkeerplaatsen voor auto- en fietsverkeer en uitbreiding van de blauwe zone. Ook de herinrichting van de Oude Markt tot een aantrekkelijk plein met minder geparkeerde auto’s maakt deel uit van het advies.

 ‘Weloverwogen keuzes’
Verantwoordelijk centrumwethouder Dirk-Jan Knol geeft aan: “Een onderzoek naar de parkeerdruk en de haalbaarheid van onze uitgesproken ambities is nodig om te komen tot weloverwogen keuzes voor de toekomst. Dit thema raakt niet alleen ondernemers en winkelend publiek, maar ook bewoners van het centrum.”

Vervolgstappen
Het verkeersonderzoek is uitgevoerd in het kader van de centrumvisie, die eind 2016 unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Hierin zijn ook uitgangspunten en wensen geformuleerd op het gebied van verkeer, die nu nader zijn onderzocht. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers, horeca, vastgoedondernemers, bewoners en gemeente brengt binnenkort advies uit aan het college over de voorgestelde maatregelen. Zij zal prioriteiten benoemen en aangeven voor welke maatregelen het grootste draagvlak bestaat. Hierna zal het college een besluit nemen en volgt er een formele inspraak voor bewoners en ondernemers.