Gemeente kiest voor klimaat neutraal

04-11-2017 Bodegraven  Gemeenteraad maakt keuze, Zon en Wind in Bodegraven Reeuwijk mogelijk.  Na een lang traject van rapporten zoals routekaart, stappenplan, plan van aanpak en actieplan kwam en collegevoorstel nu ter stemming in de Raad en het werd met grote meerderheid aangenomen. Natuurlijk was er veel discussie of het wel binnen de gemeentegrenzen kan en of de provincie mee zal gaan werken.

 

Ook werden allerlei alternatieven naar voren gebracht maar de conclusie is toch dat met wind en zon alleen grote stappen gezet kunnen worden in de productie van eigen duurzame energie. De raad gaf opdracht zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen te zoeken, dus ook in overleg te gaan met de regio of buurgemeenten, maar die hebben dezelfde doelstelling naar Klimaatneuraal en zoeken mogelijkheden. Belangrijk is dat nu de keuze gemaakt is en het zal best nog wel een lange weg zijn voor er turbines staan en er zonneweiden liggen. Wethouder Cees Oskam gaat zich hier verder hard voor maken ook richting provincie Z-H. Projecten moeten met draagvlak en participatie van burgers plaatsvinden, dus mogelijk in coöperatieve vorm is de opdracht.
De coöp de Windvogel is zeer tevreden dat na het afstemmen in 2008 van het vergroten van de bestaande windturbine bij Tulip-inn er nu eindelijk een omslag is en we grootser aan de slag gaan in onze gemeente. Het denken over milieu en duurzaam is veranderd. Er zijn meerder locaties waar turbines kunnen maar daar gaat over gepraat worden met belangstellende, bewoners, grondeigenaren en de gemeente.