Gevolgen voor agrariers nog niet goed onderzocht

14-03-2017 Bodegraven-Reeuwijk - De commissie m.e.r. die de milieu-effect rapportages bij bestemmingsplannen beoordeelt, adviseert de gemeenteraad om nog geen besluit te nemen over het bestemmingsplan Bodegraven-Noord. In de milieu-effectrapportage is nog onduidelijk in hoeverre veehouderijen kunnen uitbreiden binnen de ontwikkelmogelijkheden die het

nieuwe bestemmingsplan biedt, bijvoorbeeld door het toepassen van extra luchtzuivering. De effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid hiervan is volgens de commissie nog niet onderzocht. Mogelijk is het in het milieueffectrapport beschreven plan daarom niet uitvoerbaar. De Commissie adviseert dit na te gaan voordat besloten wordt over dit bestemmingsplan.

De gemeente Bodegraven - Reeuwijk wil twee bestemmingsplannen in het noordelijk deel van haar buitengebied actualiseren en samenvoegen tot het Bestemmingsplan Bodegraven-Noord. In  het  nieuwe  bestemmingsplan  wordt  ruimte  geboden  voor natuurontwikkeling  en  realisatie  van  delen  van  het  Natuurnetwerk  Nederland -NNN (voorheen Ecologische hoofdstructuur –EHS). Ingezet wordt op behoud van de agrarische functie en versterking van de grondgebonden veehouderij.

Voordat de gemeente-raad van Bodegraven-Reeuwijk een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat in het rapport de milieueffecten nog niet volledig waren beschreven. Het rapport is daarop aangepast.

Lees ook: Plan van boeren in Bodegraven-Noord

Lees ook: Risico dat aplaggen een mislukking wordt is groot volgens de Parmey

Lees ook: Boerenprotest tegen plannen polder Bodegraven-Noord

Lees ook: Bodegraven-Noord en Leeherenpolder moeten in EHS